Motivation - föreläsare Charlotte Signahl från Värdigt.se

Ett arbete för ökad arbetsmotivation och minskad stress ska utgå från metoder som har sin grund i forskning. Self Determination Theory (SDT) eller Självbestämmandeteorin om motivation är en av de främsta.

Hur kan SDT användas för att öka motivationen hos personal inom äldreomsorgen?

Självbestämmandeteorin (SDT) är en teori som fokuserar på att förstå och främja motivation hos människor. Genom att tillhandahålla en ram för att förstå vad som driver oss att agera och utföra olika uppgifter kan SDT vara oerhört användbar inom äldreomsorgen för att motivera personalen att prestera sitt bästa samtidigt som de mår bra, helt enkelt skapa en hållbar motivation.

En central princip inom SDT är att människor har tre grundläggande psykologiska behov: självbestämmande (autonomi), att känna sig kompetenta och att känna sig som en del av det sammanhang som vi ska vara motiverade för. Dessa behov är väsentliga för att upprätthålla motivation och välbefinnande. Inom äldreomsorgen kan dessa principer användas på följande sätt:

Känsla av självbestämmande

Att tillåta personalen inom äldreomsorgen att känna att de har en viss grad av kontroll och självbestämmande över sitt arbete kan öka deras arbetsmotivation och engagemang. Istället för att diktera exakt hur varje uppgift ska utföras kan man ge personalen möjlighet att ta egna beslut och ta ansvar inom ramen för deras arbetsuppgifter. Det kan innefatta att låta dem planera sin egen arbetsdag, välja metoder för att interagera med de äldre eller delta i beslut som rör vårdplanering.

Känsla av kompetens

Att erbjuda möjligheter för personalen att utveckla och förbättra sina färdigheter inom äldreomsorgen är avgörande för att stärka deras känsla av kompetens. Det kan innebära att erbjuda regelbunden utbildning och kompetensutveckling, feedback och uppmuntran när de utför sina uppgifter väl, samt möjligheter till professionell utveckling och avancemang inom organisationen.

Känsla av sammanhang

Att främja positiva relationer och samarbete mellan personalen och de äldre kan stärka deras känsla av sammanhang och gemenskap. Detta kan uppnås genom att uppmuntra till empatisk och respektfull kommunikation, främja aktiviteter som involverar både personal och de äldre, samt skapa en miljö som uppmuntrar delning av erfarenheter och stöd mellan kollegor.

Genom att integrera principerna om vikten av känsla av självbestämmande, känsla av kompetens och känsla av sammanhang kan äldreomsorgen skapa en miljö där personalen känner sig motiverade och engagerade i sitt arbete. När personalen känner sig respekterade och uppskattade för sitt arbete är de mer benägna att visa empati och omsorg mot de äldre och arbeta effektivt för att upprätthålla deras välbefinnande och livskvalitet.

För att implementera SDT effektivt inom äldreomsorgen krävs det dock mer än bara att förstå teorin. Det kräver ett aktivt engagemang från ledningen för att skapa en arbetsmiljö som främjar dessa principer. Det kan inkludera att utforma policyer och rutiner som stöder personalens självbestämmande och kompetensutveckling, samt att tillhandahålla resurser och stöd för att främja positiva relationer och samarbete. När vi utbildar inom SDT får chefen en verktygslåda att använda efteråt i medarbetarsamtalen och material för att följa upp utbildningen på arbetsplatsträffar med sin personal. Att kontinuerligt arbetar utifrån SDT skapar kondition i arbetsmotivationen på arbetsplatsen.

Motivation med föreläsare Charlotte Signahl

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer